- Bánh vẽ hình khỉ

- Bánh vẽ hình khỉ
Bánh chú khỉ
Bánh chú khỉ

Bánh có các kích cỡ:

Tròn đường kính 20cm giá 230k
Tròn đường kính 26cm giá 300k
Vuông 23x23cm giá 270k
Chữ nhật 23x32cm giá 380k
Chữ nhật 28x38cm giá 490k
Chữ nhật 40x60cm giá 850k

230,000₫
Bánh hình khỉ con 01
Bánh hình khỉ con 01
300,000₫
Bánh hinh nhật hình khỉ
Bánh hinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

380,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ
230,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ
490,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ
230,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

490,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

230,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ
Bánh sinh nhật hình khỉ
490,000₫
Bánh sinh nhật hình khỉ 2 tầng
Bánh sinh nhật hình khỉ 2 tầng

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

530,000₫
Bánh tròn vẽ hình khỉ
Bánh tròn vẽ hình khỉ

Bánh có các kích cỡ:

 

Tròn đường kính 20cm giá 230k

Tròn đường kính 26cm giá 300k

Vuông 23x23cm giá 270k

Chữ nhật 23x32cm giá 380k

Chữ nhật 28x38cm giá 490k

Chữ nhật 40x60cm giá 850k

300,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
230,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
270,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
300,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
300,000₫
Bánh vẽ hình khỉ
Bánh vẽ hình khỉ
230,000₫
Bánh vẽ hình khỉ và hổ
Bánh vẽ hình khỉ và hổ
490,000₫